Regulamin

Regulamin programu Instalator365 - i365, z dnia 05.12.2022

 

SPIS TREŚCI:

1 DEFINICJE

2 WYMAGANIA TECHNICZNE

3 ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE

4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

6 ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI INTERNETOWEJ I PROGRAMU INSTALATOR365

7 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA

8 PŁATNOŚCI

9 PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI INTERNETOWEJ I PROGRAMU

10 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

11 REKLAMACJE

12 ROZWIĄZANIE UMOWY

13 PROCEDURA REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA

14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia Usług internetowych za pośrednictwem Serwisu oraz korzystania z Programu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników; warunkiem korzystania z Usługi internetowej i Programu jest akceptacja Regulaminu za pośrednictwem Serwisu; treść dostępna w Serwisie, w sposób umożliwiający bieżące jej pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie;
 2. Usługodawca – Inprax Sp. z o.o. z siedzibą w Łodygowicach (34-325) przy ul. Rzemieślniczej 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsko-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000657166, posiadająca numer NIP: 5532532361; numer REGON: 36625938400000, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł, adres e-mail: biuro@inprax.pl.
 3. Usługobiorca – przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest działalność instalacyjna lub montażowa, nie będący konsumentem, zawierający umowę na odległość bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, który zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował Regulamin i założył Konto Użytkownika, jest odbiorcą Usługi internetowej i Programu;
 4. Usługa internetowa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, za pośrednictwem Serwisu i w związku z Programem, na warunkach określonych przez Regulamin;
 5. Program – oprogramowanie „Instalator365” przeznaczone do gromadzenia danych Użytkownika w zakresie zarządzania czasem, zadaniami i inwestycjami w zakresie prowadzonej przez Usługobiorcę działalności instalacyjnej i montażowej, zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane pod adresem instalator365.pl i dostępne online po zalogowaniu się przez Użytkownika za pomocą Loginu i Hasła;
 6. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem https://instalator365.pl
 7. Instancja – indywidualny dostęp do Usługi internetowej i Programu dla Użytkownika, na który składa się własna baza danych zarządzana za pomocą Programu oraz zestaw ustawień konfiguracyjnych; w ramach jednej Instancji z Usługi internetowej i Programu może korzystać wielu Użytkowników, korzystających z dostępu przydzielanego im przez Usługobiorcę;
 8. Użytkownik – Usługobiorca lub osoba wskazana przez Usługobiorcę jako podmiot korzystający z Programu, zobowiązana do przestrzegania prawa i przepisów prawa i Regulaminu, posiadająca indywidualny Login i Hasło umożliwiające korzystanie z Usługi internetowej i Programu; ilekroć jest mowa o Użytkowniku rozumie się pod tym pojęciem także Usługobiorcę, chyba że w Regulaminie wyraźnie wskazano na Usługobiorcę;
 9. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień w danej Instancji; Użytkowni, który założył Instancje lub jest Użytkownikiem któremu te uprawnienia zostały nadane;
 10. Login – wskazane w Programie przez Usługobiorcę, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie stanowiące adres e-mail Usługobiorcy, służące każdorazowo do korzystania z Usługi internetowej i Programu, a także wskazany w Programie przez Usługobiorcę adres e-mail Użytkownika mający mieć dostęp do korzystania z Usługi internetowej i Programu;
 11. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Programu.
 12. Konto Użytkownika – usługa świadczona drogą elektroniczną; indywidualny dostęp danego Użytkownika do Usługi internetowej i Programu, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień oraz mogące posiadać swój termin ważności, tj. datę, po której dostęp do Usługi internetowej i Programu zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany lub ograniczony, wynikający z terminu ważności Pakietu, do którego Konto Użytkownika jest przypisane;
 13. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierane na odległość, na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się przez czas nieokreślony do świadczenia Usługi internetowej i dostępu do Programu, a Usługobiorca do korzystania z Usługi internetowej i Programu zgodnie z Regulaminem oraz terminowego uiszczania opłat za korzystanie z Programu zgodnie z Pakietem;
 14. Okres rozliczeniowy – przedział czasowy trwający każdorazowo 30 dni, objęty obowiązywaniem Umowy, w którym Użytkownik posiada dostęp do Usługi internetowej i Programu oraz za który Usługobiorca zobowiązany jest uiścić cenę zgodnie z Cennikiem i wybranym Pakietem, rozpoczynający się z dniem zawarcia Umowy i podlegający automatycznemu przedłużeniu zgodnie z Regulaminem;
 15. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do założenia Konta w Serwisie celem aktywacji Usługi internetowej i dostępu do Programu, dostępny pod adresem www.Instalator365.pl
 16. Pakiet – wybrany przez Usługobiorcę wariant Usługi internetowej i Programu, którego cena uzależniona jest od liczby Użytkowników i zakresu funkcjonalności Programu, opisany szczegółowo na stronie Instalator365.plw sekcji „Cennik”;
 17. Wersja próbna „Demo” – nieodpłatne świadczenie dostępu do Usługi internetowej i Programu w wersji dla małych lub średnich firm, przez określony z góry okres czasu wskazany w Serwisie;
 18. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Usługa internetowa i Program, na które składają się takie elementy, jak: serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie;
 19. Licencja – część Umowy określająca zasady licencji Programu;
 20. Cennik – informacja zawarta w Serwisie, określająca zasady i wysokość ryczałtowej odpłatności za korzystania z Programu i Usługi internetowej;
 21. Polityka Prywatności – zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Usługodawcę, których treść umieszona jest w Serwisie.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi internetowej i Programu możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, dla których Usługa internetowa i Program zostały dostosowane, zgodnie z poniższymi wskazaniami.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić Użytkownikom we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.

Usługa internetowa i Program zostały dostosowane do prawidłowej pracy w następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 15, Firefox w wersji 53 lub wyższej, Chrome w wersji 58 lub wyższej, Opera w wersji 45 lub wyższej oraz Safari w wersji 10 lub wyższej.

3. ZAKŁADANIE KONTA W SERWISIE

 1. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca jest obowiązany dokonać jednorazowej bezpłatnej rejestracji zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu.
 2. Proces rejestracji Usługobiorcy polega na:

2.1.  wypełnieniu przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego on-line dostępnego w Serwisie poprzez podanie aktualnych i prawdziwych danych Usługobiorcy;

2.2   zapoznaniu się treścią Regulaminu i dokonaniem jego akceptacji;

2.3.  po otrzymaniu przez Usługodawcę Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca najpóźniej kolejnego dnia roboczego tworzy Login i Hasło dla Usługobiorcy i przesyła na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

 1. Wysłanie Loginu i Hasła oraz linku do Usługi internetowej i Programu jest potwierdzeniem poprawnej rejestracji Usługobiorcy w Serwisie. Usługodawca nie świadczy jakichkolwiek usług na rzecz Użytkowników nie będących Usługobiorcą, a uprawnieniem Usługobiorcy jest umożliwienie Użytkownikom korzystanie z Usług internetowych i Programu w wybranym przez niego zakresie.  Usługobiorca akceptuje, że działania Użytkowników dotyczące Programu podejmowane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.
 2. Wypełniając Formularz Rejestracyjny, Usługobiorca oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola:

4.1   że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.2   nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

4.3   zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją Usługi internetowej i Programu.

 1. Użytkownik może również dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednie pole Formularza Rejestracyjnego.
 2. Integralną treścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, której treść znajduje się w Serwisie.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Usługi internetowej i Programu poprzez pocztę elektroniczną support@instalator365.ploraz do dodatkowych form wsparcia technicznego, zależnych od wybranego Pakietu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany podczas korzystania z Usługi internetowej i Programu do:

2.1   postępowania zgodnie z prawem i Regulaminem, zasadami współżycia społecznego;

2.2   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści wulgarne, propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.

 1. Usługobiorca ma prawo do skorzystania z bezpłatnej wersji demonstracyjnej Programu przez okres 37 dni od dnia aktywacji; aktywacja następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu formularza dotyczącego udostępnienia wersji demo. Obowiązywanie bezpłatnego okresu demonstracyjnego Programu może zostać wydłużone w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności, bez dostępu osób trzecich.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia dostępu do Usługi internetowej i Programu z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Użytkownika Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie dostępu do Usługi internetowej i Programu spowodowane między innymi:

3.1.    niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w pkt. 2 Regulaminu, koniecznych do korzystania z Usługi internetowej i Programu,

3.2.    działaniem osób trzecich,

3.3.    przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, w tym z powodu wystąpienia siły wyższej.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi internetowej i Programu, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego korzystania z Usługi internetowej i Programu przez Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie powstałe na skutek działania lub nieprawidłowego działania Usługi internetowej lub Programu.
 3. Dostęp oraz możliwość korzystania z Usługi internetowej i Programu może być chwilowo utrudnione lub niemożliwe w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem Usługi internetowej i Programu. Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiednej jakości świadczenia Usług internetowych i Programu.  Usługodawca zobowiązuje się minimalizować czas trwania powyższych czynności i częstotliwość ich występowania.
 4. Usługodawca może wykorzystywać wskazane w Programie logo i nazwę firmy Usługobiorcy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się w Serwisie, a Usługobiorca zgadza się na ich wykorzystanie w tym celu. Usługobiorca ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego logo i lub nazwy firmy, w celu o którym mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługodawcy support@instalator365.pl. Jednocześnie Usługobiorca oświadcza i zapewnia, że logo lub nazwa firmy Usługobiorcy nie jest ograniczone ani obciążone ani nie narusza praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia roszczeń do logo lub firmy Usługobiorcy przez osoby trzecie, Usługobiorca zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
 5. Usługodawca może zmienić Cennik, w tym podwyższyć opłaty za korzystanie z Usługi internetowej i Programu, za powiadomieniem z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie następuje na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym.  Usługobiorca w okresie wyprzedzenia wskazanym w zdaniu pierwszym może wypowiedzieć Umowę przesyłając w tym celu oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy: support@instalator365.pl.  W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z powyższym, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem ostatniego Okresu rozliczeniowego za który dokonana została płatność zgodnie z dotychczasowym Cennikiem.  Jeśli Usługobiorca nie wypowie Umowy zgodnie z powyższym uznaje się, że zaakceptował zmianę Cennika.

 

6. ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI INTERNETOWEJ I PROGRAMU

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i wysłania przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia Konta w Programie. Utworzenie Konta przez Usługobiorcę w Programie stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy zgodnie z treścią Regulaminu i zgodnie z Cennikiem według wybranego przez Usługobiorcę Pakietu.
 2. Zakres świadczenia dostępu do Usługi internetowej i Programu oraz jej cena zależne są od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu określającego wybraną wersję i zakres Usługi internetowej i Programu.
 3. Usługobiorca wyraźnie potwierdza, że wie, iż zawarcie Umowy pociąga za sobą obwiązek zapłaty, zgodnie z Cennikiem.

Użytkownik uzyskuje nieprzerwany dostęp do Usługi internetowej i Programu, pod warunkiem dokonywania za nie okresowych płatności zgodnie z Cennikiem.

7. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia dostępu do Usługi internetowej i Programu.
 2. Grafiki, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Programem i Usługą internetową, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usługi internetowej i Programu przez Użytkownika lub inne podmioty nie oznacza nabycia przez nich jakichkolwiek praw na dobrach materialnych i niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Usługi internetowej i Programu w całości lub w części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie.
 5. Licencja do korzystania z Programu udzielona Użytkownikowi jest niewyłączna, nieprzenoszalna i obowiązuje na terytorium całego świata. Licencja udzielona jest na czas określony, zgodnie z wybranym przez Usługobiorcą Pakietem. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Programu za pomocą Konta.  Użytkownik ma prawo do korzystania z Programu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem, a także w zgodności z prawem i dobrymi obyczajami.  Udzielenie licencji następuje wraz z zawarciem Umowy. Licencja nie upoważnia do sublicencji, dzierżawy, najmu Programu.  Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany lub ingerencji w kod źródłowy Programu.  Licencja obuje także aktualizacje Programu, które mogą wystąpić w okresie jej obowiązywania.

8. PŁATNOŚCI

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za korzystanie z Usługi internetowej i Programu, zgodnie z wybranym Pakietem i zgodnie z Cennikiem.
 2. Czas trwania Pakietu ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny Okres rozliczeniowy następujący po ostatnim Okresie rozliczeniowym za który dokonana została płatność, z uwzględnieniem postanowień pkt 12 Regulaminu – „Rozwiązanie Umowy”.
 3. Płatności wynikające z Cennika należne są Usługodawcy z góry, każdorazowo najpóźniej do 7-go dnia od rozpoczęcia Okresu rozliczeniowego.
 4. Cena za przedłużenie Pakietu jest zgodna z Cennikiem obowiązującym w dniu przedłużenia ważności Pakietu.
 5. W przypadku niekorzystania z Usługi internetowej i Programu pomimo jej opłacenia, nie są przewidywane zwroty środków.
 6. Okres przedłużenia Pakietu liczony jest od dnia następującego po upływie ostatniego Okresu rozliczeniowego. Zlecenie przedłużenia Pakietu następuje za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu lub przesyłając informację w tym zakresie na adres e-mail: support@instalator365.pl
 7. Faktura VAT zostanie wystawiona po uiszczeniu należności przez Usługobiorcę. Ceny podane w Cenniku są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
 8. Na życzenie Usługobiorcy skierowane na adres e-mail support@instalator365.pl, możliwe jest wystawienie faktury proforma, na podstawie której Usługobiorca dokona płatności.
 9. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu Rejestracji lub inny wskazany przez Usługobiorcę.
 10. Płatności można dokonać w następujący sposób:

  • płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy znajdujący się w Banku Millernium o numerze: 23 1160 2202 0000 0003 1807 6097,

  • płatność elektroniczna, zgodnie z udostępnionymi przez Serwis w tym zakresie usługami – załącznik nr 1 do Regulaminu.

 11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę.
 12. Skutki braku płatności przez Usługobiorcę określa pkt 12 Regulaminu – „Rozwiązanie Umowy”.

9. PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI INTERNETOWEJ I PROGRAMU

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi internetowej i Programu zgodnie z parametrami opisanymi w Serwisie.
 2. Usługodawca zapewnia dostępność Usługi internetowej i Programu na poziomie nie mniejszym niż 98% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy.
 3. Zastosowanie określonego w ust. 2 powyżej poziomu dostępności jest wyłączone w przypadku:

3.1     Wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym Usługodawca z powodu wystąpienia przyczyn zewnętrznych i niezależnych od niego nie ma wpływu;

3.2.    Wystąpienia przerw w dostępie do Usługi internetowej w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury Serwerowej, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze internetowej i Programie, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości korzystania z Usługi internetowej i Programu dla Użytkownika w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Usłudze internetowej i Programie przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Usługi internetowej i Programu możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
 3. Wszystkie dane wprowadzane bezpośrednio, utrzymywane są na infrastrukturze serwerowej znajdującej się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 24 godziny, archiwizowane w niezależnej infrastrukturze serwerowej i utrzymywane przez okres nie krótszy niż 14 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.

11. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenie przez Użytkownika reklamacji dotyczącej Usługi internetowej lub Programu powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres support@instalator365.plbądź w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane Użytkownika oraz jego Login, informacje o czasie wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku reklamacji wniesionych w formie pisemnej, zgodnie z ust. 1 powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest o dnia doręczenia korespondencji Usługodawcy.  W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Usługodawca jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi.
 4. Jeżeli reklamacja Użytkownika zostanie uwzględniona, Usługodawca przewiduje  możliwość obniżenia ceny według stawek określonych w Cenniku.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, złożyć Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Wypowiedzenie następuje za pośrednictwem funkcjonalności Programu lub przesyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: support@instalator365.pl.  W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem Okresu rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność i z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Użytkownika do Usługi internetowej i Programu.
 2. Opóźnienie w płatnościach wynikających z Cennika, przekraczających 14 dni, powoduje rozwiązanie Umowy z upływem Okresu rozliczeniowego za który nastąpiło opóźnienie zapłaty i z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Użytkownika do Usługi internetowej i Programu.
 3. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Usługobiorcą w trybie natychmiastowym w przypadku:

–   podania nieprawdziwych danych Usługobiorcy,

–   korzystania przez Użytkownika z Usługi internetowej i Programu w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu lub w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich.

Informacja o wypowiedzeniu Umowy z uwagi na wystąpienie powyższych okoliczności zostanie skierowana przez Usługodawcę do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

 1. Z uwzględnieniem treści ust. 1-3 powyżej, Usługodawca w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy, w sposób trwały usuwa Konto wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2022r.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w sytuacji:
  • zmiany prawa lub ustawowych obowiązków, mające wpływ na Regulamin;
  • usprawnienia działania Usługi internetowej i Programu;
  • zmiany w zakresie świadczonej Usługi internetowej i Programu;
  • poprawy ochrony prywatności lub zmian w Polityce Prywatności;
  • ze względu na bezpieczeństwo Użytkowników.
 4. W przypadku zmian Regulaminu, Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie niezwłocznie, na co najmniej 14 dni przed wejściem jej w życie, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu w Serwisie w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz co najmniej poprzez jedną z trzech metod poinformowania o zmianach:
 • wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym,
 • wiadomość wewnątrz Programu,
 • informację o konieczności akceptacji nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużania ważności Konta.

W razie, gdy Użytkownik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem modułów i funkcjonalności Programu, co skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem wejścia z życie nowej treści Regulaminu.  Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Użytkownika do Usługi internetowej i Programu.

 1. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Instalator365.pl lub w przypadku zmiany treści Regulaminu – w terminie zgodnie z ust. 4 powyżej.
 2. Prawem właściwym dla Regulaminu i stosunków z niego wynikających jest prawo polskie.
 3. W sprawach spornych, sądem właściwym jest sąd według siedziby Usługodawcy.

13. PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIE UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usługi internetowej i Programu oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Usługi internetowej i Programu i nie spowodują utraty danych.
 2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Usługi internetowej i Programu, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesyłane przez Użytkownika pocztą elektroniczną, z adresu e-mail odpowiadającemu Login na adres support@instalator365.pl
 3. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę e-mail Użytkownika jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika możliwości komunikacji przez adres e-mail osobie trzeciej.
 4. Zgłoszenia związane ze zmianą terminów ważności Kont, przyznawaniem lub odbieraniem uprawnień Użytkownikom, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do Usługi internetowej i Programu, zmian w zakresie Login oraz eksportu danych, wymagają zgłoszenia w formie wiadomości e-mail na adres support@instalator365.pl. Z głoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Administratorem, której Konto nie zostało usunięte i które jest ważne lub wygasło nie później niż 14 dni przed dniem zgłoszenia, z adresu e-mail odpowiadającemu Login.
 5. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia przez Administratora, stosowne zmiany z zakresu określonego w ust. 4 powyżej, mogą zostać wykonane po przesłaniu skanu pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy; zlecenie należy przesłać na adres support@instalator365.pl. W przypadku wątpliwości dotyczących intencji wprowadzanych zmian lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń, Usługodawca ma prawo zarządzać dostarczenia oryginału pisma zlecającego wprowadzenie zmian przed ich wprowadzeniem. Usługodawca i Usługobiorca przyjmują, że przesłany skan zlecenia jest dokumentem wystarczającym i Usługodawca nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzonych zmian.
 6. Odblokowanie dostępu do Konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia przez pocztę e-mail na adres support@instalator365.pl. Wymagane jest wskazanie Login zablokowanego Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących Programu oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny lub w ramach wsparcia świadczonego w związku z wybranym przez Usługobiorcę Pakietem.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO „CENNIK24.PL”

Usługa płatności – Przelewy24

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, który to serwis prowadzi kompleksową obsługę płatności elektronicznych.

Podmiotem prowadzącym serwis Przelewy24.pj jest: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, posługującą się numerem NIP 7792369887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

Regulamin świadczenia usług płatności elektronicznych dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

Napisz do nas!